PDF Print E-mail
Written by Tatiana   
Thursday, 15 September 2011 20:27

 

Avda. Alfonso XIII, no. 157

28016, Madrid

Tel: 0034-91-350 18 81

Fax: 00 34-91-345 29 17

E-mail: secretariat@embajadaderumania.es

http://madrid.mae.ro

www.mae.ro

Informa?ii privind reintroducerea moratoriului aplicat lucr?torilor români în Spania

Vineri, 22 iulie 2011, Consiliul de Mini?tri spaniol a adoptat, la propunerea ministrului muncii ?i imigra?iei, reactivarea condi?iei de autorizare prealabila a accesului lucr?torilor romani pe pia?a muncii din Spania.

Cine este vizat de aceast? m?sur?: M?sura se aplica numai cet??enilor români care doresc s? intre pe pia?a muncii din Spania dup? adoptarea deciziei. A?adar, nu se aplic? celor muncesc deja legal în Spania, celor ce sunt in somaj si isi gasesc un loc de munca sau celor ce sunt înregistra?i oficial ca fiind in c?utarea unui loc de munca. De asemenea, nu sunt vizate de m?sur? persoanele care lucreaz? ca „autonomi” (lucr?tori pe cont propriu/persoane fizice autorizate, care nu î?i exercit? profesia pe baza unui contract de munc? încheiat cu un angajator).

Perioad?: Moratoriul are un caracter temporar, urmând s? fie reevaluat la sfâr?itul anului 2012, în raport cu evolu?ia pie?ei muncii. Oricum, conform Tratatului de Aderare a României la UE, astfel de m?suri nu se vor mai putea aplica cet??enilor români în nici un stat membru al Uniunii Europene (deci nici în Spania) începând cu 2014. Toate statele membre au dreptul ca pentru o perioada de 7 ani de la data aderarii sa impuna restrictii pe piata muncii pentru statele noi intrate.

Implica?ii asupra liberei circula?ii a persoanelor: M?sura nu va avea nici un fel de  implica?ii asupra liberei circula?ii a persoanelor, din perspectiva intr?rii ?i ?ederii pe teritoriul spaniol.
Cerin?e suplimentare fa?? de situa?ia anterioar?: Angajatorului spaniol ii revine responsabilitatea ob?inerii autoriza?iei Biroului teritorial pentru str?ini asupra contractului de munca pe care dore?te sa il încheie cu un lucr?tor român. Autorizarea contractului va avea in vedere exclusiv îndeplinirea normelor spaniole in domeniul legisla?iei muncii (ex. respectarea prevederilor condi?iilor contractului colectiv de munca in sectorul de activitate si regiunea respectiva). Nu se au in vedere alte criterii, cum ar fi cele legate de ?ederea in Spania sau de existenta altor persoane, cu calific?ri similare, deja înscrise în Spania în c?utarea unui astfel de loc de munc?.
Categoriile de persoane carora nu li se aplica restrictiile impuse pe piata muncii spaniole:

  1. romanii ce detin un contract de munca valabil (si care doresc sa isi schimbe locul de munca)
  2. romanii ce se afla in somaj (si care si-au gasit un loc de munca)
  3. romanii inregistrati la Serviciile Publice Regionale de Angajare ca fiind in cautarea unui loc de munca.

Toti romanii care au intrat pe teritoriul Spaniei inainte de 22 iulie si si-au declarat intentia de a munci, inregistrandu-se conform legii la Serviciile Publice Regionale de Angajare, au liber acces acum pe piata muncii spaniole.
Mihaela NICA
CONSILIER PE PROBLEME DE MUNCA

 

INSTRUCTIUNILE IN PRIVINTA REGIMULUI DE INTRARE, REZIDENTA SI MUNCA A LUCRATORILOR DE NATIONALITATE ROMANA SI A FAMILIILOR LOR

 

aici puteti descarca documentul eliberat de ministerul muncii spaniol, version castellana 

Last Updated on Thursday, 15 September 2011 21:44
 
PDF Print E-mail
Written by Tatiana   
Thursday, 15 September 2011 21:35

 

Pensia comunitara

Pensia comunitara este pensia la care aveti dreptul daca ati muncit in Romania si intr-un alt stat european, Italia, Spania, Germania, Franta, etc..

Conform prevederilor Regulamentului 1408/71 al Consiliului Europei, orice cetatean care face stagiul minim de pensionare (15 ani cotizati) in doua sau mai multe state din Uniunea Europeana, la implinirea virstei de pensionare poate incasa o pensie comunitara, adica o pensie care cumuleaza drepturile din Romania la care se adauga drepturile de pensie pentru contributiile platite in Germania, Italia, Spania, etc.
Incepind din 2007 si cetatenii romani beneficiaza de acest drept

  • Viitorul pensionar î?i depune cererea de pensionare în localitatea de domiciliu, indiferent de ?ar?. Casa de Pensii din localitatea respectiv? trimite formulare europene (seria E 200) în toate ??rile în care a muncit cu contract de munca legal solicitantul
  • Fiecare zi cotizata intr-un stat european este considerata la vechime.
  • În fiecare ?ar?, se calculeaz? pensia na?ional? ?i pensia comunitar?. In cazul in care vechimea in statul comunitar este de cel putin un an statul respectiv plateste o cota din pensie. In cazul in care s-a cotizat mai putin de un an, statul respectiv nu plateste o parte din pensie, iar vechimea respectiva, de ex. 9 luni, este preluata de alt stat membru cand se calculeaza pensia comunitara.
  • În final, i se vireaz? pensionarului  pensia cuvenit? din fiecare ?ar?, într-un cont deschis în localitatea de domiciliu.


Este foarte important ca num?rul de cont s? fie scris cu aten?ie astfel încât s? nu apar? gre?eli. Dac? num?rul de cont e gre?it, banii se duc în contul gre?it, se returneaz? ?i se retrimit, iar pentru toate aceste opera?iuni se percep comisioane - a c?ror valoare nu e neglijabil?, dac? o raport?m la pensie.
Pentru o informare foarte corecta, viitorul pensionar care locuieste in Spania, trebuie sa se adreseze la Seguridad Social la Departamentul pentru Pensionare (jubilacion).
In Romania, istitutia competenta este Casa Nationala de Pensii (Casa Judeteana de Pensii la nivelul fiecarui judet).

 

 

Mihaela NICA

Consilier pe probleme de munca si sociale.

 

Last Updated on Thursday, 15 September 2011 21:42
 
PDF Print E-mail
Written by Tatiana   

Preciz?rile MAE în leg?tura cu decizia Spaniei de a introduce condi?ii suplimentare pentru accesul de noi lucr?tori pe pia?a for?ei de munca

Precizarile MAE privind restrictiile pentru romani pe piata muncii spaniole

Iata cateva precizari oficiale privind restrictiile pe piata muncii pentru romani:

Decizia autorit??ilor spaniole de a introduce condi?ii suplimentare privind accesul lucr?torilor români pe pia?a for?ei de munc? reprezint? o hot?râre strict tehnic?, f?r? conota?ie politic?, fiind fundamentat? exclusiv pe considerente de ordin intern ?i fiind generat? de situa?ia pie?ei muncii din Spania confruntat? cu o rat? foarte ridicat? a ?omajului.

Decizia se bazeaz? în integralitate pe motive de natur? economic?. M?surile avute în vedere nu au efecte retroactive, cet??enii români care se afl? deja în Spania, cu loc de munc? sau înregistra?i ca fiind în c?utarea unui loc de munc?, nefiind afecta?i de aceast? m?sur?. Ea se va aplica exclusiv cet??enilor români care vor c?uta un loc de munc? pe pia?a spaniol? ulterior adopt?rii deciziei de c?tre autorit??ile spaniole ?i nu aveau la acel moment deja un num?r de Securitate sociala sau nu erau înscri?i ca fiind în c?utarea unui loc de munca.

M?surile anun?ate au caracter temporar, autorit??ile de la Madrid având în vedere o evaluare acestora, în decembrie 2012, în func?ie de evolu?iile privind pia?a muncii din Spania.

Situa?ia generat? de ini?iativa p?r?ii spaniole a fost abordat?, la 18 iulie 2011, la Bruxelles, de c?tre ministrul român al afacerilor externe, Teodor Baconschi, în cadrul unei întrevederi cu omologul spaniol, doamna Trinidad Jimenez Garcia-Herrera. Cei doi oficiali au agreat deja crearea unui grup de lucru opera?ional (task force) destinat s? gestioneze toate aspectele care decurg din implementarea deciziei autorit??ilor spaniole.

Autorit??ile române se afl? în dialog permanent cu partea spaniol?, atât prin Ambasada României la Madrid, cât ?i prin Ambasada Regatului Spaniei la Bucure?ti.

De asemenea, autorit??ile române a?teapt? opinia Comisiei Europene care va trebui s? se pronun?e pe fond asupra admisibilit??ii m?surilor raportate la situa?ia de pe pia?a spaniol? a muncii, partea româna fiind în contact cu reprezentan?ii executivului european.

Ministerul Afacerilor Externe se coordoneaz? strâns pe acest subiect cu Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale, cu atribu?ii directe în domeniu.

 

Last Updated on Saturday, 13 August 2011 03:49
 
PDF Print E-mail
Written by Tatiana   

 
PDF Print E-mail
Written by Tatiana   

 

 


 

 

Last Updated on Thursday, 09 June 2011 22:56
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

REVISTA

Actualitate AROVA

DESCARCA NR.17
DESCARCA NR.16
DESCARCA NR.15
DESCARCA NR.14
DESCARCA NR.13
DESCARCA NR.12
DESCARCA NR.11
DESCARCA NR.10
DESCARCA NR.9
DESCARCA NR.8
DESCARCA NR.7
DESCARCA NR.6
DESCARCA NR.5
DESCARCA NR.4
DESCARCA NR.3
DESCARCA NR.2
DESCARCA NR.1

z