Precizari oficiale privind restrictiile pe piata muncii pentru romani PDF Print E-mail
Written by Tatiana   
Friday, 12 August 2011 20:00

Preciz?rile MAE în leg?tura cu decizia Spaniei de a introduce condi?ii suplimentare pentru accesul de noi lucr?tori pe pia?a for?ei de munca

Precizarile MAE privind restrictiile pentru romani pe piata muncii spaniole

Iata cateva precizari oficiale privind restrictiile pe piata muncii pentru romani:

Decizia autorit??ilor spaniole de a introduce condi?ii suplimentare privind accesul lucr?torilor români pe pia?a for?ei de munc? reprezint? o hot?râre strict tehnic?, f?r? conota?ie politic?, fiind fundamentat? exclusiv pe considerente de ordin intern ?i fiind generat? de situa?ia pie?ei muncii din Spania confruntat? cu o rat? foarte ridicat? a ?omajului.

Decizia se bazeaz? în integralitate pe motive de natur? economic?. M?surile avute în vedere nu au efecte retroactive, cet??enii români care se afl? deja în Spania, cu loc de munc? sau înregistra?i ca fiind în c?utarea unui loc de munc?, nefiind afecta?i de aceast? m?sur?. Ea se va aplica exclusiv cet??enilor români care vor c?uta un loc de munc? pe pia?a spaniol? ulterior adopt?rii deciziei de c?tre autorit??ile spaniole ?i nu aveau la acel moment deja un num?r de Securitate sociala sau nu erau înscri?i ca fiind în c?utarea unui loc de munca.

M?surile anun?ate au caracter temporar, autorit??ile de la Madrid având în vedere o evaluare acestora, în decembrie 2012, în func?ie de evolu?iile privind pia?a muncii din Spania.

Situa?ia generat? de ini?iativa p?r?ii spaniole a fost abordat?, la 18 iulie 2011, la Bruxelles, de c?tre ministrul român al afacerilor externe, Teodor Baconschi, în cadrul unei întrevederi cu omologul spaniol, doamna Trinidad Jimenez Garcia-Herrera. Cei doi oficiali au agreat deja crearea unui grup de lucru opera?ional (task force) destinat s? gestioneze toate aspectele care decurg din implementarea deciziei autorit??ilor spaniole.

Autorit??ile române se afl? în dialog permanent cu partea spaniol?, atât prin Ambasada României la Madrid, cât ?i prin Ambasada Regatului Spaniei la Bucure?ti.

De asemenea, autorit??ile române a?teapt? opinia Comisiei Europene care va trebui s? se pronun?e pe fond asupra admisibilit??ii m?surilor raportate la situa?ia de pe pia?a spaniol? a muncii, partea româna fiind în contact cu reprezentan?ii executivului european.

Ministerul Afacerilor Externe se coordoneaz? strâns pe acest subiect cu Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale, cu atribu?ii directe în domeniu.

 

Last Updated on Saturday, 13 August 2011 03:49